Glebokosc wtopu ma duzy wplyw

Głębokość wtopu ma duży wpływ na wytrzymałość spoiny i na ekonomię spawania. Przy głębokim wtopie spoina czołowa może miec wyzszy próg (np. do 10 mm) i mniejszy „kąt” zukosowania wymaga więc mniejszej ilości spoiwa, a składając się głównie i materiału rodzimego, jest bardziej jednorodna niż spoina o ma- łym wtopie. Przy obiiczaniu wytrzymałości spoin pachwinowych przyjmu- je się, że grubość spoiny równa jest 0,7 długości boku spoiny. Przy spawaniu w warunkach wyżej wymienionych jako sprzyjających uzyskaniu głębokiego wtopu dobrze wyszko- lony spawacz może wykonać w praktyce spoinę, której rzeczy- wista grubość jest równa mniej więcej długości boku spoiny (g = b). Nie trzeba jednak stosować zbyt wielkiego natężenia prądu, gdyż wówczas występuje podtapianie brzegów, porowatość, przychwy- tywanie żużla i inne wady nieodłączne od spawania przy zbyt wysokim natężeniu prądu i zbyt szybkim posuwie elektrody. Wszystkie składowe czynności spawania, jak odpowiednie roz- mieszczenie metalu, oddzielenie żużla i wyprowadzenie go na wierzch, nadanie warstwie metalu odpowiedniego kształtu i pro- wadzenie jej we właściwym kierunku – przydużej szybkości po- suwu i obfitym strumieniu topionego metalu, wymagają pewniej- szej ręki, szybszej orientacji i większej uwagi. Przy założeniu więc, że spawacz ma odpowiednią wprawę, po- winien on stosować się do następujących reguł podstawowych: a) łuk powinien być jak naj krótszy, b) posuw elektrody powinien być możliwie szybki, c) grubość elektrody powinna być możliwie największa, d) natężenie prądu powinno być możliwie duże. Wielkość, natężenia prądu zależy nie tylko od średnicy elek- trody, ale również od rodzaju spoiny i pozycji spawania. Np. pzy wykonywaniu spoiny pachwinowej stosuje się natęże- nie o 10-20% wyższe niż przy wykonywaniu spoiny czołowej, nie ma bowiem obawy wytopienia dziury, którą trudno byłoby wypełnić. Również pozycja spawania wpływa na dobór natężenia – przy spawaniu w pozycji naściennej i pio- nowej natężenie powinno być 5-10% mniejsze, a przy spawaniu pułapowym – o 10-15% mniejsze niż przy spawaniu podolnym. Konieczność zachowania niewielkiego odstępu między brzega- mi łączonych części jest powodem, że do układania pierwszej war- stwy trzeba stosować elektrodę o mniejszej średnicy, np. 3,25 mm, bowiem inaczej trudno jest dostać się do dolnych warstw meta- lu i uzyskać dokładny przetop. [podobne: , , ]