URZADZENIA DO SPAWANIA LUKOWEGO Rodzaje

URZĄDZENIA DO SPAWANIA ŁUKOWEGO Rodzaje spawarek Klasyfikacja urządzeń elektrycznych stosowanych jako źródła prądu do ręcznego spawania łukowego jest przedmiotem normy PN-61M-69100. Spawarki łukowe dzielą się według rodzaju prądu spawania na spawarki prądu stałego i spawarki prądu zmiennego. Spawarka prądu stałego, włączana do sieci elektrycznej, skła- da się z przetwornicy prądu stałego, zaopatrzonej w kable, z któ- rych jeden zakończony jest zaciskiem do połączenia z przedmie- tern spawanym, a drugi zakończony jest uchwytem, w którym umocowuje się elektrodę. Przetwornica spawalnicza prądu stałego składa się z silnika elektrycznego napędzającego prądnicę prądu stałego. Silnik pobiera prąd z sieci, a prądnica zasila obwód roboczy w prąd niezbędny do wytworzenia .łuku elektrycznego i do utrzy- mania go w czasiespawania. Przetwornica spawalnicza przetwa- rza prąd zmienny lub stały, pobierany z sieci, na prąd stały o ta- kich własnościach, jakie są potrzebne do spawania . Silnik i prądnica są zwykle z budowane na wspólnym wale i razem okapturzone. Maszyna ustawiona na wózku lub na stałej podstawie, zaopatrzona w przewody, uchwyt, i zacisk, tworzy spawarkę. Za pomocą korbki, strzałki lub gałki nastawia się spawarkę na właściwe natężenie prądu, odpowiednie dla danej grubości elek- trody. Zazwyczaj na skali, po której posuwa się wskaźnik, wybite są cyfry oznaczające obok natężenia prądu w amperach, także średnicę elektrody w milimetrach. Zależnie od średnicy elek- trody, która w danym przypadku ma być użyta do spawania, ustawia się strzałkę na odpowiednią cyfrę. Woltomierz i ampero- mierz wskazują w każdej chwili napięcie i natężenie prądu spa- wania. [przypisy: , , ]