Elektryczne schematy spawarek Jednym ze

Elektryczne schematy spawarek Jednym ze sposobów osiągnięcia stromo opadającej charaktery- styki statycznej prądnicy jest zastosowanie tzw. pola poprzecz- nego, co wykorzystano np. w przetwornicach produkcji krajowej EW. Gdy spawarkę puszczamy w ruch, a obwód ze- wnętrzny jest jeszcze otwarty, główne pole magnetyczne wzbu- dzane jest między biegunami prądnicy dzięki ich magnetyzmowi szczątkowemu. W zwojach twornika; obracanego przez silnik elektryczny, powstaje siła elektromagnetyczna, powodująca prze- pływ prądu w obwodzie zwartym przewodem K, łączącym szczot- ki pomocnicze S2 Dokoła zwojow twornika wytwarza się poprzeczne pole ma- gnetyczne, którego linie sił są .prostopadłe do pola głównego. Pole to indukuje w zwojach twornika nową siłę elektromotoryczną, wskutek czego na szczotkach głównych S1 pojawia się napięcie; ponieważ obwód zewnętrzny jest otwarty, jest to napięcie biegu jałowego (od 40-50 V). W momencie zajarzania łuku obwód zewnętrzny zamyka się, a wskutek dużego oporu natężenie prądu wzrasta, przy czym wzmocnieniu głównego pola magnetycznego odpowiada wzrost prądu w tworniku, a więc i wzmocnienie poprzecznego pola i wzrost napięcia na szczotkach głównych Sl. Po- czątkowo, gdy natężenie prądu jest jeszcze niewielkie, następuje wzrost napięcia w stosunku do napięcia biegu jałowego. Jednak z powodu nasycenia obwodu magnetycznego, wzmac- nianie głównego pola magnetycznego w pewnej chwili ustaje, po- wstaje natomiast jako reakcja twornika pole magnetyczne, które osłabia główne pole magnetyczne. Osłabienie pola głównego po- ciąga za sobą zmniejszenie się pola poprzecznego, a więc siły elektromotoryczne) indukowanej w tworniku, wskutek czego na- pięcie na zaciskach prądnicy spada. W ten sposób osiąga się opa- dający kształt krzywej charakterystyki statycznej. Jak już wyżej wspomniano regulacja przetwornicy EW jest ciągła w dwóch zakresach. Dokładne nastawianie prądu na odpo- wiednie natężenie wobszarze każdego z zakresów odbywa się za pomocą ruchomego rdzenia. Wsuwając lub wysuwając rdzeń w wydrążony biegun prądnicy przez obrót kółka reguluje się napięcie biegu jałowego. [patrz też: , , ]