Przetwornice pradu stalego buduje sie

Przetwornice prądu stałego buduje się w kilku wielkościach. Spawarka krajowa z przetwornicą EW-23u do spawania prądem stałym o natężeniu roboczym 50300 A ma silnik o mocy 18 kW, O 1430 obrmin. Do robót budówlanych i mostowych po- trzebne są cięższe spawarki; do tego typu spawarek stosuje się przetwornice EW-31, na natężenie prądu 65-475 A. Jeżeli trzeba pracować w miejscowości pozbawionej prądu, wtedy stosuje się przetwornicę, która zamiast silnika elektrycz- nego ma silnik benzynowy lub silnik spalinowy wysoko- prężny. Przetwornice tego rodzaju są zwykle zmontowane na przyczepach samochodowych. Przedstawiony na rys. 53 agregat spawalniczy wyrobu krajowego, typu EWD1-300, na natężenie prądu 50-300 A zaopatrzony jest w silnik o mocy 25-37 KM (1000-1500 obr/min). Do spawania prądem zmiennym stosowane są transformatory spawalnicze, które przetwarzają prąd zmienny wysokiego napię- cia, pobierany z sieci, na prąd zmienny niskiego napięcia niezbędny do spawania. Warunki, jakim powinny odpowiadać trans- formatory spawalnicze ujęte są w normie PN-611E-81106. W Polsce produkowane są dwa typy transformatorów spawal- niczych typu ET na natężenie prądu spawania 50-300 A i 50-500 A oraz naj cięższe o natężeniu roboczym 90-620 A. Specjalna spawarka transformatorowa typu ETd-75 (rys. 55) prze- znaczona jest do spawania cienkich blach i kształtowników elek- trodami do 3,25 mm grubości (30-130 A). Przy przerywanym obciążeniu spawarka może mieć wyższą moc, a więc dawać prąd o wyższym natężeniu. Stopień obciążenia spawarki wyrażamy współczynnikiem trwałości obciążenia, wy- znaczonym w procentach Jeżeli np. w charakterystyce spawalnicy dla k = 100% (praca ciągła) jest podane natężenie 360 A, dla k = 70% – 400 A, a dla k = 50% – 500 A, to znaczy, że stosując czas spawania równ-z czasowi przerwy można zastosować natężenie 500 A, o około 40 Yo wyższe niż przy obciążeniu trwałym. Tranformatory spawalnicze do spawania prądem zmiennym zużywają znacznie mniej prądu niż przetwornice do spawania prądem stałym. Poza tym konserwacja transformatorów jest o wiele łatwiejsza niż przetwornic, gdyż transformatory nie mają części obracających się. Również pod względem kosztów inwe- stycyjnych i eksploatacyjnych transformatory są korzystniejsze od przetwornic na prąd stały. Przeciętny koszt transformatora wynosi 30-50% kosztu przetwornicy. . Poniżej podajemy cyfry porównawcze, przy czym liczby w. na- wiasach dotyczą spawarek na prąd stały: zużycie energii na 1 kg stopiwa 3,5-4 kWh (6-8 kWh); moc biegu jałowego 0,2 kW. (2-3 kW); amortyzacja i naprawy na 1000 godz, – 3% kosztów urządze- nia (6% kosztów urządzenia, tj. około 4-5 razy tyle); powierzchnia niezbędna 1,5 m2 (4,5-5 m-). . Należy pamiętać, że spawać prądem zmiennym, tj. stosując spawarkę z transformatorem, można tylko przy użyciu elektrod otulonych . Istnieją jednak elektrody, które nadają się tyllw do spawania prądem stałym; dlatego w warsztacie powinna być przynajmniej jedna spawarka na prąd stały. [patrz też: , , ]