Dobór warunków spawania i ksztalt

Dobór warunków spawania i kształt spoin . Ponieważ prąd doprowadza się do elektrody w niewielkiej od- ległości od łuku, gęstość prądu (w Azmm przekroju elektrody) może być znacznie większa niż przy spawaniu r eczrrym, gdzie jest ona ograniczona grzaniem się elektrody, co zwiększa znacznie wydajność spawarki. Napięcie prądu (38-40 V) może być wyższe niż przy spawaniu ręcznym, gdzie dłuższy łuk powoduje nadmierne pryskanie i utlenianie się me- talu; w łuku jarzącym się pod topnikiem zjawiska te nie zachodzą. Napięcie prądu waha się w niewielkich granicach i wzrasta z gru- bością elektrody. Zwiększenie napięcia zwiększa szerokość spoiny b, przy jedno- czesnym obniżeniu nadlewu h2, ale nie ma wpływu na głębokość wtopu hl Jako surowce do wyrobu topnika stosowane są: krzemian po- tasu, ruda manganowa, krzemionka, skaleń, fluoryt, rutyl, kaolin, bauksyt, tłuczka szkła okiennego, magnezyt itp. Ziarnistość top- nika obejmuje szereg stopni od 0,1 do 3 mm. Skład topników zależy od rodzaju metalu spawanego i drutu, od grubości metalu i spoiwa oraz od wymaganych własności wy- trzymałościowych spoin i metody spawania. Drut elektrodowy do spawania zwykłej stali miękkiej powinien zawierać 1-2% man- ganu. Ponieważ drut tego rodzaju jest bardzo kosztowny, zazwyczaj niezbędną ilość manganu dodaje się. do topnika. [przypisy: , , ]