URZADZENIA TLENOWE Butle tlenowe Tlen

URZĄDZENIA TLENOWE Butle tlenowe Tlen (symbol chemiczny ,O) ma Cięzar właściwy 1,43 Gl w temp. 0°, przy ciśnieniu 760 mm słupa rtęci. Temperatura skraplania – minus 183°, zamarzania – minus 218°, ciężar właś- ciwy skroplonego tlenu wynosi 1,14 kGl. Tlen otrzymuje się w przemyśle z powietrza. W wytwórni tlenu skrapla się powietrze przez doprowadzenie go do tempera- tury -191°C; ponieważ azot wrze przy temperaturze -196°C, a tlen dopiero przy -183 ° C, można rozdzielić o ba składniki po- wietrza przez odparowanie najpierw azotu w granicach tych temperatur, a gdy pozostała ciecz jest czystym tlenem, przepo- wadza się ją z kolei w stan gazowy i wtłacza .do butli pod CIŚ- nieniem 150 atn. Butle są zamknięte zaworem, który. podczas transportu jest ukryty pod kołpakiem ochronnym. Zawór butli tleno- wej, zakończony w dolnej części stożkiem nagwintowanym, wkręca się szczelnie w otwór szyjki butli. Tlen wypływa z butli przez kanał wywiercony w stożku; przy obrocie kółka A w lewo, otwiera się przejście dla tlenu z butli przez otwór w stożku do bocznego króćca D. Aby gwint króćca bocznego, gdzie przykręca się reduktor, nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu butli, na- kręca się na niego ślepą nakrętkę. Norma PN-60M-69222 ustala wymiary butli, ich pojemność wodną i ciężar, ciśnienie napełniania i ciśnienie próbne, jak ró”Vi– nież cechy wytrzymałościowe stali, z których butle powinny być wykonywane. Butle normalnie używane mają 40 l pojemności wodnej. Cię- żar ich wynosi przeszło 70 kg. Ciśnienie napełniania butli wynosi 150 atn; zgodnie z przepisami ciśnienie to obowiązuje przy 15°C. W tych warunkach butla zawiera 40 l X 150 = 6000 litrów = 6 m3 gazu. Aby butla w innych temperaturach napełniania zawierała tę samą ilość gazu, ciśnienie napełniania trzeba dosto- sować do temperatury. Nie można więc uważać, że dostarczona przez wytwórnię tlenu butla jest niepełna, jeżeli np. w temperaturze O°C manometr po- kazuje ciśnienie 142 atn. Czystość gazu stosowanego do spawania powinna wynosić przy- najmniej 98% 02, a do cięcia 99% 02 Norma PN-61C-84910 prze- widuje 3 gatunki tlenu, o czystości 99, 98 i 97%; tylko gatunki I i II mogą być stosowane do spawania, a do cięcia – tylko gat. I. [podobne: , , ]