SPAWANIE ELEKTRYCZNE ZUZLOWE Przy spawaniu

SPAWANIE ELEKTRYCZNE ŻUŻLOWE Przy spawaniu łukiem krytym w pozycji podolnej zużywa się bar- dzo dużo topnika – na ogół ciężar zużytego topnika równa .się ciężarowi zużytego spoiwa lub nawet go przewyższa. Wielokrotnie niższe zużycie topnika (50 g na 1 kg spoiwa) można osiągnąć sto- sując spawanie w pozycji pionowej 11a. Miedziane su- waki C i D, chłodzone wewnątrz stałym obiegiem wody, pod- trzymują jeziorko metalu do chwili skrzepnięcia. Elektroda E doprowadzona jest do szczeliny przewodem F, który razem z su- wakami C i D przesuwa się ku górze z 9Zybkością narastania spoi- ny, ruchem ciągłym lub skokami. Koniec elektrody znajduje się stale pod powierzchnią jeziorka żużla. Przy spawaniu płyt powyżej 100 mm grubości, stosuje się jednocześnie 2 lub nawet 3 elektrody, którym nadaje się powolny ruch wahadłowy w celu równomiernego ogrzewania całego prze- kroju. Szybkość ruchu wahadłowego wynosi 20-60 mh. Przy zastosowaniu ruchu wahadłowego tą samą liczbą elektrod można spawać znacznie grubsze płyty. Łuk jarzy się tylko przy rozpoczynaniu spawania; po zasypa- niu topnika łuk jarzący się wewnątrz żużla zanika, a ciepło wy-. twarza się wskutek oporu, jaki stawia przepływającemu prądo- wi roztopiony żużel. Dlatego ten proces spawania nosi nazwę spa- wania żużlowego. Urządzenie dospawania żużlowego wyrobu krajowego zawiera: automat do spawania typu AS9, szafkę sterowniczą, transformator spawalniczy typu ETb-lOOO, bęben z drutem elek- trodowym, wyciągarkę, wysięgnik wyciągarki i ramę do ustawia- nia płyt spawanych. Elektroda podawana jest z szybkością do 500 mh. Mechanizm powodujący ruch wahadłowy elektrody na- pędzany jest silniczkiem prądu stałego o mocy 55 W. Suwaki formujące spoinę po obu stronach płyt łączonych, przyciskane są do materiału spawanego sprężynami, o sile nastawnej w grani- cach 0-80 kG. Pulpit boczny-zawieszony po prawej stronie auto- matu jest zaopatrzony w aparat elektryczny sterujący posuw pionowy automatu z umieszczonymi u dołu suwakami, chłodzony- mi przepływem wody. Natężenie prądu spawania może być nasta- wiane w granicach 300-1000 A. Grubość spawanych blach stalo- wych: od 30 do 120 mm. Odstęp między brzegami (szerokość spoi- ny I) 13-30 mm, średnica drutu elektrody – 3 mm, szybkość posuwu pionowego 0,3-3,2 mh, jeden okres ruchu wahadłowego elektrody 2 do 30 sek. Wobec tego, że spoina powstaje między płytkami miedzianymi, chłodzenie spoiny odbywa się ok. 10 razy wolniej niż przy spawa- niu podolnym. Bardzo powolny i długotrwały spadek tempera- tury sprzyja dobremu odgazowaniu metalu spoiny, zapobiega har- towaniu się metalu. [podobne: , , ]