Na szczególna uwage zasluguja calkowicie

Na szczególną uwagę zasługują całkowicie spawane konstruk- cje stalowe 22 000 t gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Uchwała Prezydium Rządu z 1950 r., o upowszechnieniu i roz- woju spawalnictwa, nakłada na przemysł obowiązek stosowania spawania w jak majszerszym zakresie oraz: wprowadza spawal- nictwo do szkolnictwa niższego i wyższego Zagadnienie rozwoju produkcji materiałów i urządzeń spawalniczych znalazło swój wyraz w następnej uchwale Prezydium Rządu 1955 r. Powołanie do życia w Polsce Ludowej Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (1945 r.), podjęcie prac normalizacyjnych przez Ko- misję Spawalniczą PKN w r. 1946 1), utworzenie szeregu oddzia- łów spawalniczych na naszych politechnikach (1951 r.) oraz szkół spawalniczych, wznowienie czasopisma fachowego „Przegląd Spa- walnictwa” (1949), wydanie szeregu podręczników z tej dziedziny, stały rozwój metod spawalniczych w naszym przemyśle, rozwój produkcji urządzeń spawalniczych stanowią dalsze kroki na dro- dze postępu w tej ważnej dziedzinie techniki. Szczególnie szybki rozwój spawania i zgrzewania nastąpił po uruchomieniu produkcji krajowej nowoczesnego sprzętu do spa- wania gazowego, spawarek łukowych różnych wielkości, urządzeń do spawania argonowego i detowego, do spawania żużlowego oraz zgrzewarek elektrycznych różnego przeznaczenia. Równolegle na- stępuje rozwój w budowie przyrządów spawalniczych i linii auto- Imatycznego spawania, podwyższających poziom wykona- nia i ekonomiczność robót spawalniczych. Niemały wpływ na do- skonalenie techniki spawalniczej miały szeroko wprowadzone do przemysłu nowoczesne metody kontroli, badania radiograficzne i ultradźwiękowe złącz spawanych. Normy spawalnicze ustanowione do r, 1960 zostały wydane przez PKN w osobnej publikacji pt. „Spawalnictwo”. Wydawnictwa Normaliza- cyjne. Warszawa 1961. Obecnie (1967) liczba norm spawalniczych przekra- cza 70. [hasła pokrewne: , , ]